ยอดเงินรับบริจาคหน่วยงาน
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 58)

เงินสด 6,081,999 บาท
ทรัพย์สิน 384,325 บาท
อื่น ๆ (ไม่เข้ามาตรการภาษี) 1,651,001 บาท
รวม 8,117,325 บาท
ลำดับ หน่วยงาน เงินสด ทรัพย์สิน อื่น ๆ
(ไม่เข้ามาตรการภาษี)
รวม
1 สถานพินิจฯ กระบี่ 1,987,400 0 0 1,987,400
2 สถานพินิจฯ อุดรธานี 1,022,500 0 0 1,022,500
3 สถานแรกรับฯ ชายบ้านเมตตา 46,000 19,000 668,169 733,169
4 สถานพินิจฯ ปทุมธานี 431,289 19,000 133,291 583,580
5 ศฝ.บ้านกรุณา 82,600 0 418,633 501,233
6 สถานพินิจฯ เชียงใหม่ 358,500 86,475 7,880 452,855
7 ศฝ.ราชบุรี 427,000 6,800 0 433,800
8 ศฝ.ระยอง 339,610 5,000 0 344,610
9 กรมพินิจฯ 224,800 0 0 224,800
10 ศฝ.บ้านอุเบกขา 101,498 0 105,716 207,214
11 สถานพินิจฯ สงขลา 166,429 0 0 166,429
12 สถานพินิจฯ นครราชสีมา 0 0 153,000 153,000
13 ศฝ.บ้านมุทิตา 5,198 0 129,352 134,550
14 ศฝ.เชียงใหม่ 126,000 0 0 126,000
15 ศฝ.สงขลา 118,020 0 0 118,020
16 สถานพินิจฯ ราชบุรี 45,000 45,000 0 90,000
17 สถานพินิจฯ ลพบุรี 26,000 53,450 0 79,450
18 สถานพินิจฯ น่าน 53,000 25,000 0 78,000
19 สถานพินิจฯ นนทบุรี 20,000 44,000 0 64,000
20 ศฝ.บ้านปรานี 60,198 0 0 60,198
21 ศฝ.สุราษฎร์ธานี 51,251 0 0 51,251
22 สถานพินิจฯ ตรัง 51,000 0 0 51,000
23 สถานพินิจฯ แม่ฮ่องสอน 0 50,000 0 50,000
24 สถานพินิจฯ ตราด 49,000 0 0 49,000
25 สถานพินิจฯ จันทบุรี 12,000 0 29,560 41,560
26 สถานพินิจฯ ลำปาง 41,000 0 0 41,000
27 สถานพินิจฯ นราธิวาส 12,000 25,600 0 37,600
28 สถานพินิจฯ ระยอง 36,516 0 0 36,516
29 สถานพินิจฯ เพชรบุรี 25,000 0 0 25,000
30 สถานพินิจฯ เชียงราย 22,000 0 0 22,000
31 สถานพินิจฯ แพร่ 20,000 0 0 20,000
32 สถานพินิจฯ ขอนแก่น 16,800 0 0 16,800
33 สถานพินิจฯ ตาก 16,000 0 0 16,000
34 สถานพินิจฯ นครพนม 14,900 0 0 14,900
35 สถานพินิจฯ สระแก้ว 12,000 0 0 12,000
36 สถานพินิจฯ สมุทรสาคร 10,000 0 0 10,000
37 ศฝ.นครสวรรค์ 10,000 0 0 10,000
38 ศฝ.บ้านบึง 9,198 0 0 9,198
39 ศฝ.พระนครศรีอยุธยา 2,198 5,000 0 7,198
40 สถานพินิจฯ พระนครศรีอยุธยา 5,500 0 0 5,500
41 สถานพินิจฯ พะเยา 0 0 5,400 5,400
42 สถานพินิจฯ สมุทรปราการ 5,000 0 0 5,000
43 สถานพินิจฯ มุกดาหาร 5,000 0 0 5,000
44 ศฝ.สิรินธร 4,396 0 0 4,396
45 สถานพินิจฯ นครสวรรค์ 2,500 0 0 2,500
46 สถานพินิจฯ สุโขทัย 2,500 0 0 2,500
47 สถานพินิจฯ นครศรีธรรมราช 2,500 0 0 2,500
48 ศฝ.ลพบุรี 2,198 0 0 2,198
49 สถานพินิจฯ ชัยภูมิ 500 0 0 500