หน่วยงาน: ศูนย์แรกรับฯ ชายบ้านเมตตา

นางถนอมพรรณ เพิ่มพูน
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 147 - 147
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 8 11 19
ลูกจ้างประจำ 27 4 31
พนักงานราชการ 17 6 23
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 0 1 1
รวม 52 22 74