หน่วยงาน: สถานแรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

นางจินตนา วงค์แก้ว
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน - 27 27
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 0 9 9
ลูกจ้างประจำ 0 1 1
พนักงานราชการ 0 14 14
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 0 1 1
รวม 0 25 25