หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดสมุทรปราการ

-
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 สมุทรปราการ บางบ่อ 4 1 13 4 9 1 32
2 สมุทรปราการ บางพลี 3 16 13 24 3 14 1 74
3 สมุทรปราการ บางเสาธง 6 1 18 2 2 1 30
4 สมุทรปราการ พระประแดง 1 1 3 7 35 26 14 2 89
5 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 3 3 11 1 21 18 3 1 61
6 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 4 13 25 4 77 24 53 4 204
รวม 11 33 62 14 188 77 95 10 490
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 9 15 24
ลูกจ้างประจำ 5 3 8
พนักงานราชการ 13 4 17
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 3 5
รวม 29 25 54