หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดสมุทรปราการ

พันจ่าตรีธานี แสงสง่า
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 453 37 490
จำนวนเด็ก/เยาวชน 431 37 468
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 สมุทรปราการ บางบ่อ 12 7 0 19
2 สมุทรปราการ บางพลี 1 6 5 2 24 9 0 47
3 สมุทรปราการ บางเสาธง 1 3 11 1 1 17
4 สมุทรปราการ ประเวศ 1 0 1
5 สมุทรปราการ พระประแดง 2 3 6 1 41 7 8 2 70
6 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 13 8 15 5 1 2 44
7 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 26 11 5 53 13 40 3 151
รวม 3 49 34 8 156 25 66 8 349
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 9 15 24
ลูกจ้างประจำ 5 3 8
พนักงานราชการ 13 4 17
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 3 5
รวม 29 25 54