หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดปทุมธานี

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เอี่ยมเหล็ก
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน - - -
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ปทุมธานี คลองหลวง 1 4 11 4 19 2 16 2 59
2 ปทุมธานี ธัญบุรี 3 13 24 5 16 2 5 1 69
3 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 7 20 2 32 1 2 64
4 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 1 7 7 11 1 1 28
5 ปทุมธานี ลำลูกกา 2 2 22 3 22 10 4 65
6 ปทุมธานี สามโคก 3 1 2 6
7 ปทุมธานี หนองเสือ 3 1 2 1 1 8
8 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 1
รวม 7 39 85 15 105 16 23 10 300
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 10 16 26
ลูกจ้างประจำ 9 9 18
พนักงานราชการ 6 3 9
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 3 0 3
รวม 28 28 56