หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางพัชรินทร์ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 129 15 144
จำนวนเด็ก/เยาวชน 124 15 139
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน - - -
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 พระนครศรีอยุธยา คลองหลวง 1 0 1
2 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ 5 1 0 6
3 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง 5 0 5
4 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย 1 1 0 2
5 พระนครศรีอยุธยา บางไทร 2 0 2
6 พระนครศรีอยุธยา บางบาล 3 3 3 0 9
7 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน 9 1 3 1 0 14
8 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน 1 4 1 1 0 7
9 พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก 1 2 0 3
10 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ 2 2 2 0 6
11 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 3 6 2 3 1 2 0 17
12 พระนครศรีอยุธยา ภาชี 4 0 4
13 พระนครศรีอยุธยา มหาราช 5 1 0 6
14 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง 2 1 0 3
15 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย 2 1 3 0 6
16 พระนครศรีอยุธยา เสนา 1 1 1 1 1 1 0 6
17 พระนครศรีอยุธยา อุทัย 1 1 1 0 3
18 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 0 1
รวม 4 15 26 17 30 2 7 0 101
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 11 10 21
ลูกจ้างประจำ 15 4 19
พนักงานราชการ 7 5 12
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 1 2
รวม 34 20 54