หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางพัชรินทร์ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 98 8 106
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ 2 3 2 7
2 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง 1 1 5 7
3 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย 1 1 2 4
4 พระนครศรีอยุธยา บางไทร 1 3 1 5
5 พระนครศรีอยุธยา บางบาล 4 1 3 1 9
6 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน 5 5
7 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน 3 4 4 15 1 27
8 พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก 2 2
9 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ 2 4 6
10 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1 8 5 7 3 24
11 พระนครศรีอยุธยา ภาชี 1 1 3 5
12 พระนครศรีอยุธยา มหาราช 2 1 1 1 5
13 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง 1 2 3 6
14 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย 1 3 1 5
15 พระนครศรีอยุธยา เสนา 1 1 1 2 1 6
16 พระนครศรีอยุธยา อุทัย 2 14 2 2 1 21
รวม 11 19 34 11 55 1 13 144
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 11 10 21
ลูกจ้างประจำ 15 4 19
พนักงานราชการ 7 5 12
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 1 2
รวม 34 20 54