หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี

นายสุวพิชญ์ สุรพร
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 139 10 149
จำนวนเด็ก/เยาวชน 135 10 145
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ลพบุรี โคกเจริญ 1 1 4 1 0 7
2 ลพบุรี โคกสำโรง 2 1 1 8 1 0 13
3 ลพบุรี ชัยบาดาล 1 9 1 1 7 0 19
4 ลพบุรี ท่าวุ้ง 1 1 0 2
5 ลพบุรี ท่าหลวง 1 2 0 3
6 ลพบุรี บ้านหมี่ 1 1 5 1 2 10
7 ลพบุรี พัฒนานิคม 1 4 1 9 1 1 0 17
8 ลพบุรี เมืองลพบุรี 1 5 2 19 2 1 30
9 ลพบุรี ลำสนธิ 2 1 2 0 5
10 ลพบุรี สระโบสถ์ 4 0 4
11 ลพบุรี หนองม่วง 1 1 0 2
รวม 7 16 8 7 62 4 5 3 112
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 4 3 7
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
พนักงานราชการ 7 4 11
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 13 8 21