หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดสิงห์บุรี

นายจตุพล อธิคม
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 44 5 49
จำนวนเด็ก/เยาวชน 39 5 44
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 8 1 0 9
2 สิงห์บุรี ท่าช้าง 3 1 1 0 5
3 สิงห์บุรี บางระจัน 1 3 1 0 5
4 สิงห์บุรี พรหมบุรี 1 2 0 3
5 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 4 3 16 0 23
6 สิงห์บุรี อินทร์บุรี 1 1 13 1 0 16
รวม 5 4 2 45 1 4 0 61
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 3 7 10
ลูกจ้างประจำ 3 0 3
พนักงานราชการ 4 4 8
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 1 2
รวม 11 12 23