หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรี

นางสาวสุทิศา ศาสตร์เณร
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 สระบุรี แก่งคอย 5 8 1 14
2 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2 1 1 1 8 1 14
3 สระบุรี ดอนพุด 1 3 2 6
4 สระบุรี พระพุทธบาท 1 3 1 1 6
5 สระบุรี มวกเหล็ก 1 1 4 1 7
6 สระบุรี เมืองสระบุรี 3 3 1 24 1 3 35
7 สระบุรี วังม่วง 1 1 2
8 สระบุรี วิหารแดง 3 2 4 1 10
9 สระบุรี เสาไห้ 2 4 6
10 สระบุรี หนองแค 1 13 2 5 2 23
11 สระบุรี หนองแซง 1 1 2
12 สระบุรี หนองโดน 1 1
รวม 6 8 37 7 58 2 8 126
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 10 11 21
ลูกจ้างประจำ 3 6 9
พนักงานราชการ 12 2 14
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 3 5
รวม 27 22 49