หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรี

นางนันทนา พันธุ์ชื่น
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 112 14 126
จำนวนเด็ก/เยาวชน 105 14 119
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 สระบุรี แก่งคอย 2 1 2 0 5
2 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 1 4 4 0 9
3 สระบุรี ดอนพุด 1 0 1
4 สระบุรี บ้านหมอ 1 0 1
5 สระบุรี พระพุทธบาท 1 1 1 1 2 0 6
6 สระบุรี มวกเหล็ก 3 0 3
7 สระบุรี เมืองสระบุรี 1 5 2 7 17 1 3 0 36
8 สระบุรี วิหารแดง 4 1 1 0 6
9 สระบุรี เสาไห้ 5 0 5
10 สระบุรี หนองแค 1 1 10 6 1 0 19
11 สระบุรี หนองแซง 1 0 1
12 สระบุรี หนองโดน 1 0 1
รวม 3 12 18 8 43 2 7 0 93
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 10 11 21
ลูกจ้างประจำ 3 6 9
พนักงานราชการ 12 2 14
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 3 5
รวม 27 22 49