หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดชลบุรี

นายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยม
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน - - -
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ชลบุรี เกาะจันทร์ 2 1 2 5
2 ชลบุรี เกาะสีชัง 2 2
3 ชลบุรี บ่อทอง 3 1 4
4 ชลบุรี บางละมุง 2 2 15 8 21 1 13 62
5 ชลบุรี บ้านบึง 3 2 2 10 1 18
6 ชลบุรี พนัสนิคม 3 1 30 1 35
7 ชลบุรี พานทอง 2 6 6 1 15
8 ชลบุรี เมืองชลบุรี 2 5 21 5 19 2 12 2 68
9 ชลบุรี ศรีราชา 1 11 2 32 14 5 65
10 ชลบุรี สัตหีบ 1 8 20 1 2 1 33
11 ชลบุรี หนองใหญ่ 1 1 2 4
รวม 6 22 84 20 123 5 44 7 311
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 10 14 24
ลูกจ้างประจำ 8 6 14
พนักงานราชการ 14 8 22
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 3 5
รวม 35 30 65