หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดชลบุรี

นายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยม
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 282 29 311
จำนวนเด็ก/เยาวชน 274 28 302
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 100 18 118
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ชลบุรี เกาะจันทร์ 1 1 1 1 0 4
2 ชลบุรี บ่อทอง 4 2 1 7
3 ชลบุรี บางละมุง 1 5 18 3 9 1 0 37
4 ชลบุรี บ้านบึง 1 8 6 2 11 1 2 1 32
5 ชลบุรี พนัสนิคม 1 1 2 4 0 8
6 ชลบุรี พานทอง 2 1 2 0 5
7 ชลบุรี เมืองชลบุรี 19 1 12 3 9 0 44
8 ชลบุรี ศรีราชา 1 2 15 1 16 13 2 50
9 ชลบุรี สัตหีบ 1 7 4 1 1 0 14
10 ชลบุรี หนองใหญ่ 1 3 0 4
11 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 2 1 1 0 4
รวม 5 25 68 12 59 5 31 4 209
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 10 14 24
ลูกจ้างประจำ 8 6 14
พนักงานราชการ 14 8 22
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 3 5
รวม 35 30 65