หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี

นางจินนารี ธนพรภิบาลชน
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 75 9 84
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 จันทบุรี แก่งหางแมว 1 1 2 1 4 1 10
2 จันทบุรี ขลุง 1 1 2 1 1 6
3 จันทบุรี ท่าใหม่ 1 2 2 5
4 จันทบุรี นายายอาม 2 1 3
5 จันทบุรี โป่งน้ำร้อน 2 3 5 1 2 13
6 จันทบุรี มะขาม 1 3 2 6
7 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 3 5 15 2 6 3 2 6 42
8 จันทบุรี สอยดาว 1 1 2 2 5 1 12
9 จันทบุรี แหลมสิงห์ 3 1 4
10 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 1
รวม 5 12 29 10 26 5 6 9 102
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 7 14 21
ลูกจ้างประจำ 14 8 22
พนักงานราชการ 4 1 5
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 0 1 1
รวม 25 24 49