หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายศรายุธ ทองขวิด
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 149 13 162
จำนวนเด็ก/เยาวชน 135 12 147
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 1 6 1 1 9
2 ฉะเชิงเทรา บางคล้า 2 1 0 3
3 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว 2 3 1 0 6
4 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 1 3 10 1 2 0 17
5 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ 1 1 1 0 3
6 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 1 1 4 0 6
7 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 1 3 1 6 2 0 13
8 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 1 2 2 4 4 1 0 14
9 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 2 1 1 9 0 13
รวม 5 7 16 9 36 2 8 1 84
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 1 11 12
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
พนักงานราชการ 6 2 8
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 9 14 23