หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดปราจีนบุรี

นายฉัตธิชัย รอดสุทธิ์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 97 6 103
จำนวนเด็ก/เยาวชน 91 6 97
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 1 1 3 1 5 1 2 14
2 ปราจีนบุรี นาดี 2 1 4 0 7
3 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 1 0 1
4 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 4 6 2 0 12
5 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 1 9 7 3 1 21
6 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ 2 1 0 3
รวม 1 2 18 2 25 1 6 3 58
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 0 4 4
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
พนักงานราชการ 7 6 13
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 0 2
รวม 9 10 19