หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดสระแก้ว

นายชาย สัมมาพฤกษกิจ
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 134 8 142
จำนวนเด็ก/เยาวชน 127 8 135
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 1 1 1 1 1 5
2 สระแก้ว คลองหาด 1 1 4 1 3 0 10
3 สระแก้ว โคกสูง 4 1 1 2 0 8
4 สระแก้ว ตาพระยา 1 1 4 1 2 0 9
5 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 7 2 6 2 0 17
6 สระแก้ว วังน้ำเย็น 3 1 2 6 0 12
7 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 3 4 0 7
8 สระแก้ว วัฒนานคร 2 3 10 1 6 1 23
9 สระแก้ว อรัญประเทศ 1 4 9 0 14
รวม 10 15 11 40 3 24 2 105
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 3 5 8
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
พนักงานราชการ 6 5 11
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 11 11 22