หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดนครราชสีมา

นางกรรณิกา วัชรินทร์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 736 56 792
จำนวนเด็ก/เยาวชน 687 55 742
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน - - -
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 นครราชสีมา แก้งสนามนาง 4 0 4
2 นครราชสีมา ขามทะเลสอ 1 2 4 4 0 11
3 นครราชสีมา ขามสะแกแสง 1 1 4 0 6
4 นครราชสีมา คง 4 3 4 0 11
5 นครราชสีมา ครบุรี 1 3 8 1 13 0 26
6 นครราชสีมา จักราช 1 3 2 3 3 0 12
7 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 9 5 0 14
8 นครราชสีมา ชุมพวง 3 3 7 3 0 16
9 นครราชสีมา โชคชัย 4 6 1 2 0 13
10 นครราชสีมา ด่านขุนทด 1 17 11 1 30
11 นครราชสีมา เทพารักษ์ 1 2 16 2 7 0 28
12 นครราชสีมา โนนแดง 1 1 0 2
13 นครราชสีมา โนนไทย 3 3 0 6
14 นครราชสีมา โนนสูง 1 2 7 1 2 0 13
15 นครราชสีมา บัวลาย 1 2 0 3
16 นครราชสีมา บัวใหญ่ 3 3 7 5 4 0 22
17 นครราชสีมา บ้านเหลื่อม 1 1 2 1 0 5
18 นครราชสีมา ประทาย 13 9 7 5 1 7 0 42
19 นครราชสีมา ปักธงชัย 5 8 1 17 2 3 0 36
20 นครราชสีมา ปากช่อง 7 6 2 58 2 6 1 82
21 นครราชสีมา พระทองคำ 3 1 2 1 1 0 8
22 นครราชสีมา พิมาย 1 2 3 1 23 18 3 51
23 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 5 3 3 5 25 3 15 0 59
24 นครราชสีมา เมืองยาง 9 5 0 14
25 นครราชสีมา ลำทะเมนชัย 3 5 1 2 0 11
26 นครราชสีมา วังน้ำเขียว 1 1 4 2 0 8
27 นครราชสีมา สีคิ้ว 1 2 1 17 1 4 1 27
28 นครราชสีมา สีดา 7 0 7
29 นครราชสีมา สูงเนิน 1 6 1 0 8
30 นครราชสีมา เสิงสาง 1 3 1 22 0 27
31 นครราชสีมา หนองบุญมาก 16 3 0 19
32 นครราชสีมา ห้วยแถลง 2 1 2 3 7 0 15
3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 1 0 2
รวม 27 59 53 25 316 22 130 6 638
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 12 14 26
ลูกจ้างประจำ 9 2 11
พนักงานราชการ 6 9 15
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 0 1
รวม 28 25 53