หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดนครราชสีมา

นางกรรณิกา วัชรินทร์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน - - -
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 นครราชสีมา แก้งสนามนาง 8 4 2 4 18
2 นครราชสีมา ขามทะเลสอ 1 2 3 1 7
3 นครราชสีมา ขามสะแกแสง 2 1 3 4 1 11
4 นครราชสีมา คง 7 5 3 5 20
5 นครราชสีมา ครบุรี 1 2 5 2 12 1 4 27
6 นครราชสีมา จักราช 2 1 1 2 1 2 9
7 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 2 2 2 6
8 นครราชสีมา ชุมพวง 2 13 3 18
9 นครราชสีมา โชคชัย 1 3 3 3 6 1 17
10 นครราชสีมา ด่านขุนทด 1 1 2 5 18 6 33
11 นครราชสีมา เทพารักษ์ 2 4 1 2 3 12
12 นครราชสีมา โนนแดง 4 1 2 1 1 9
13 นครราชสีมา โนนไทย 1 4 1 6
14 นครราชสีมา โนนสูง 2 8 1 12 4 1 28
15 นครราชสีมา บัวลาย 1 2 1 1 5
16 นครราชสีมา บัวใหญ่ 4 1 17 5 1 1 29
17 นครราชสีมา บ้านเหลื่อม 2 1 3
18 นครราชสีมา ประทาย 10 2 11 2 2 27
19 นครราชสีมา ปักธงชัย 2 4 5 1 21 3 8 44
20 นครราชสีมา ปากช่อง 3 3 19 1 78 4 7 1 116
21 นครราชสีมา พระทองคำ 3 8 1 12
22 นครราชสีมา พิมาย 2 10 34 1 18 4 69
23 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 3 26 25 5 48 2 31 1 141
24 นครราชสีมา เมืองยาง 1 4 2 7
25 นครราชสีมา ลำทะเมนชัย 1 2 2 5
26 นครราชสีมา วังน้ำเขียว 1 1 4 9 15
27 นครราชสีมา สีคิ้ว 1 7 23 2 5 1 39
28 นครราชสีมา สีดา 2 2
29 นครราชสีมา สูงเนิน 1 3 1 2 7
30 นครราชสีมา เสิงสาง 15 1 16
31 นครราชสีมา หนองบุญมาก 15 15
32 นครราชสีมา ห้วยแถลง 9 1 1 3 5 19
รวม 20 89 104 27 380 29 130 13 792
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 12 14 26
ลูกจ้างประจำ 9 2 11
พนักงานราชการ 6 9 15
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 0 1
รวม 28 25 53