หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดบุรีรัมย์

นายสุนทร เสาร์ทอง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 38 6 44
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 นครราชสีมา ห้วยแถลง 1 1
2 บุรีรัมย์ กระสัง 2 1 9 5 5 1 2 2 27
3 บุรีรัมย์ คูเมือง 7 5 2 6 2 22
4 บุรีรัมย์ แคนดง 2 1 3
5 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 7 5 1 13
6 บุรีรัมย์ ชำนิ 2 2 3 2 2 1 12
7 บุรีรัมย์ นางรอง 2 3 1 8 2 2 18
8 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 2 1 3
9 บุรีรัมย์ โนนดินแดง 2 9 2 9 2 2 26
10 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ 1 5 1 7
11 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 2 1 7 5 4 1 20
12 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 3 7 1 11
13 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2 1 5 1 9
14 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 4 14 12 2 10 4 4 1 51
15 บุรีรัมย์ ปะคำ 2 2 4 1 1 10
16 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 2 1 2 5
17 บุรีรัมย์ พุทไธสง 1 8 7 1 9 3 29
18 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 6 16 10 29 8 20 6 95
19 บุรีรัมย์ ละหานทราย 2 1 11 3 17
20 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ 5 2 25 2 6 2 42
21 บุรีรัมย์ สตึก 1 2 10 4 1 18
22 บุรีรัมย์ หนองกี่ 1 4 2 16 2 1 26
23 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 2 10 1 1 14
24 บุรีรัมย์ ห้วยราช 1 5 1 1 8
25 สระแก้ว ตาพระยา 1 1
26 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 1
รวม 9 52 78 34 197 33 66 20 489
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 11 9 20
ลูกจ้างประจำ 14 6 20
พนักงานราชการ 8 6 14
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 0 0 0
รวม 33 21 54