หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดสุรินทร์

นางคันธมาสิณี หงษ์สุวรรณ์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 สุรินทร์ กาบเชิง 2 4 2 6 1 10 25
2 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 2 1 2 5
3 สุรินทร์ จอมพระ 3 6 3 4 16
4 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 1 1 11 1 14
5 สุรินทร์ ท่าตูม 8 5 3 16
6 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 3 1 2 6
7 สุรินทร์ บัวเชด 2 5 2 18 1 28
8 สุรินทร์ ปราสาท 2 7 2 15 1 6 33
9 สุรินทร์ พนมดงรัก 1 3 1 1 4 5 15
10 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 14 17 7 96 2 26 4 166
11 สุรินทร์ รัตนบุรี 1 5 1 21 2 3 1 34
12 สุรินทร์ ลำดวน 2 1 1 1 5
13 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 2 5 1 1 9
14 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 2 5 23 3 8 1 42
15 สุรินทร์ สนม 2 1 5 8
16 สุรินทร์ สังขะ 6 4 1 22 4 11 2 50
17 สุรินทร์ สำโรงทาบ 6 2 3 5 16
รวม 2 38 48 28 232 25 102 13 488
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 3 5 8
ลูกจ้างประจำ 1 1 2
พนักงานราชการ 5 5 10
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 11 12 23