หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดศรีสะเกษ

นายดอนดง บริบูรณ์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 547 27 574
จำนวนเด็ก/เยาวชน 510 24 534
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 18 7 1 46 2 17 1 92
2 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 3 23 4 8 0 38
3 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 2 5 15 3 8 2 35
4 ศรีสะเกษ ขุนหาญ 5 2 12 3 16 0 38
5 ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง 1 1 7 1 0 10
6 ศรีสะเกษ โนนคูณ 1 2 1 6 5 0 15
7 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ 2 0 2
8 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ 1 1 3 1 0 6
9 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 1 5 1 1 1 9
10 ศรีสะเกษ พยุห์ 1 1 0 2
11 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ 1 3 1 0 5
12 ศรีสะเกษ ไพรบึง 1 3 3 1 1 9
13 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 11 1 4 0 16
14 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ 1 0 1
15 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 1 4 9 37 2 3 1 57
16 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 2 8 0 10
17 ศรีสะเกษ ราษีไศล 2 1 13 2 1 19
18 ศรีสะเกษ วังหิน 1 1 1 6 2 1 0 12
19 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 1 1 3 1 5 0 11
20 ศรีสะเกษ ศิลาลาด 5 1 0 6
21 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 3 2 14 1 1 0 21
22 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 1 13 1 3 0 18
23 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 0 1
รวม 3 43 31 12 237 24 76 7 433
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 5 6 11
ลูกจ้างประจำ 2 1 3
พนักงานราชการ 3 4 7
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 12 12 24