หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดอุบลราชธานี

สิบตำรวจโทวิญญา พิทักษ์ชาติ
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 599 54 653
จำนวนเด็ก/เยาวชน 556 53 609
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 2 1 4 3 0 10
2 อุบลราชธานี เขมราฐ 7 9 11 10 0 37
3 อุบลราชธานี เขื่องใน 2 13 1 1 1 18
4 อุบลราชธานี โขงเจียม 8 3 5 3 19
5 อุบลราชธานี ดอนมดแดง 2 4 1 0 7
6 อุบลราชธานี เดชอุดม 1 3 33 5 2 3 47
7 อุบลราชธานี ตระการพืชผล 7 1 11 1 2 0 22
8 อุบลราชธานี ตาลสุม 3 6 1 2 0 12
9 อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 2 1 3 0 6
10 อุบลราชธานี นาจะหลวย 2 8 1 5 0 16
11 อุบลราชธานี นาตาล 5 0 5
12 อุบลราชธานี นาเยีย 1 3 3 4 1 12
13 อุบลราชธานี น้ำขุ่น 3 2 1 0 6
14 อุบลราชธานี น้ำยืน 12 1 5 5 23
15 อุบลราชธานี บุณฑริก 1 3 1 10 2 2 1 20
16 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 4 5 2 27 1 10 3 52
17 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร 1 3 2 2 0 8
18 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 1 9 14 0 24
19 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 2 34 59 11 106
20 อุบลราชธานี วารินชำราบ 5 4 3 1 29 1 20 3 66
21 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 3 1 8 1 1 0 14
22 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 1 2 1 0 4
23 อุบลราชธานี สำโรง 2 2 1 1 0 6
24 อุบลราชธานี สิรินธร 1 8 1 1 11
25 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 2 2 0 4
26 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 0 1
12 37 31 2 258 28 156 32 556
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 10 16 26
ลูกจ้างประจำ 7 3 10
พนักงานราชการ 12 6 18
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 31 26 57