หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดยโสธร

ว่าง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 129 10 139
จำนวนเด็ก/เยาวชน 117 10 127
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ยโสธร กุดชุม 1 4 1 11 3 2 0 22
2 ยโสธร ค้อวัง 2 4 0 6
3 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว 4 1 8 3 3 0 19
4 ยโสธร ทรายมูล 2 1 0 3
5 ยโสธร ไทยเจริญ 6 1 0 7
6 ยโสธร ป่าติ้ว 7 1 0 8
7 ยโสธร มหาชนะชัย 5 15 2 2 1 25
8 ยโสธร เมืองยโสธร 1 3 23 7 1 35
9 ยโสธร เลิงนกทา 4 8 1 13 2 3 1 32
รวม 10 20 3 87 11 23 3 157
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 3 3 6
ลูกจ้างประจำ 4 0 4
พนักงานราชการ 1 6 7
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 10 10 20