หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดชัยภูมิ

นายธนเดช ศรีวิเชียร
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 297 21 318
จำนวนเด็ก/เยาวชน 278 21 299
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 38 2 40
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 3 12 2 2 0 19
2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 1 1 24 3 1 30
3 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 2 5 1 0 8
4 ชัยภูมิ คอนสาร 1 5 2 0 8
5 ชัยภูมิ จัตุรัส 2 2 9 1 0 14
6 ชัยภูมิ ซับใหญ่ 1 0 1
7 ชัยภูมิ เทพสถิต 4 1 12 2 0 19
8 ชัยภูมิ เนินสง่า 1 1 2 2 0 6
9 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 2 5 1 1 1 10
10 ชัยภูมิ บ้านแท่น 1 3 7 2 1 0 14
11 ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์ 1 14 1 0 16
12 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 7 1 1 1 10
13 ชัยภูมิ ภูเขียว 1 23 2 4 0 30
14 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 1 1 40 2 4 0 48
15 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 1 2 14 3 2 1 23
16 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 3 2 4 4 1 1 1 16
16 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 0 1
รวม 5 14 16 7 184 17 25 5 273
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 5 6 11
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
พนักงานราชการ 4 4 8
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 12 11 23