หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดอำนาจเจริญ

นายพิทักษ์ พันธมาศ
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 123 5 128
จำนวนเด็ก/เยาวชน 115 4 119
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 อำนาจเจริญ ชานุมาน 1 3 1 3 0 8
2 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 1 1 17 5 6 0 30
3 อำนาจเจริญ พนา 2 2 1 4 0 9
4 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ 5 2 27 2 10 1 47
5 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ 4 0 4
6 อำนาจเจริญ เสนางคนิคม 1 28 2 6 0 37
7 อำนาจเจริญ หัวตะพาน 2 3 0 5
รวม 6 6 3 84 11 29 1 140
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 3 6 9
ลูกจ้างประจำ 6 1 7
พนักงานราชการ 1 2 3
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 0 1
รวม 11 9 20