หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดหนองบัวลำภู

พันจ่าอากาศตรีรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 150 12 162
จำนวนเด็ก/เยาวชน 143 12 155
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 หนองบัวลำภู นากลาง 1 8 2 0 11
2 หนองบัวลำภู นาวัง 2 4 6 0 12
3 หนองบัวลำภู โนนสัง 2 4 2 0 8
4 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู 1 1 4 11 1 2 0 20
5 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง 2 1 1 5 1 0 10
6 หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา 5 1 10 1 1 0 18
รวม 3 6 8 4 42 2 14 0 79
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 5 2 7
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
พนักงานราชการ 4 7 11
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 12 10 22