หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดขอนแก่น

นายพัชรพล สมจร
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 462 39 501
จำนวนเด็ก/เยาวชน 438 38 476
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 54 4 58
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ขอนแก่น กระนวน 9 1 0 10
2 ขอนแก่น เขาสวนกวาง 2 1 11 1 0 15
3 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย 4 2 1 0 7
4 ขอนแก่น ชนบท 3 0 3
5 ขอนแก่น ชุมแพ 2 4 3 11 3 4 3 30
6 ขอนแก่น ซำสูง 1 12 2 0 15
7 ขอนแก่น น้ำพอง 16 2 0 18
8 ขอนแก่น โนนศิลา 1 1 2 1 0 5
9 ขอนแก่น บ้านไผ่ 2 2 2 9 2 1 0 18
10 ขอนแก่น บ้านฝาง 2 1 1 3 2 1 10
11 ขอนแก่น บ้านแฮด 1 1 4 0 6
12 ขอนแก่น เปือยน้อย 2 7 6 0 15
13 ขอนแก่น พระยืน 4 1 1 1 0 7
14 ขอนแก่น พล 1 2 4 0 7
15 ขอนแก่น ภูผาม่าน 3 2 1 0 6
16 ขอนแก่น ภูเวียง 1 9 3 0 13
17 ขอนแก่น มัญจาคีรี 6 3 2 0 11
18 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 5 5 25 4 67 2 4 0 112
19 ขอนแก่น เวียงเก่า 1 1 0 2
20 ขอนแก่น แวงน้อย 1 0 1
21 ขอนแก่น แวงใหญ่ 1 8 3 1 13
22 ขอนแก่น สีชมพู 1 3 1 7 1 0 13
23 ขอนแก่น หนองนาคำ 1 1 2 5 1 10
24 ขอนแก่น หนองเรือ 2 8 1 0 11
25 ขอนแก่น หนองสองห้อง 2 1 8 2 0 13
26 ขอนแก่น อุบลรัตน์ 3 3 0 6
27 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 0 1
รวม 15 26 39 11 218 20 43 6 378
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 9 15 24
ลูกจ้างประจำ 8 3 11
พนักงานราชการ 2 4 6
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 0 1
รวม 20 22 42