หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดอุดรธานี

นางฉอ้อน สวยรูป
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 399 37 436
จำนวนเด็ก/เยาวชน 371 36 407
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 อุดรธานี กุดจับ 2 2 6 3 0 13
2 อุดรธานี กุมภวาปี 1 2 15 1 19
3 อุดรธานี กู่แก้ว 1 2 5 0 8
4 อุดรธานี ไชยวาน 1 1 1 2 5
5 อุดรธานี ทุ่งฝน 2 0 2
6 อุดรธานี นายูง 5 0 5
7 อุดรธานี น้ำโสม 1 2 5 1 1 0 10
8 อุดรธานี โนนสะอาด 1 1 7 2 2 0 13
9 อุดรธานี บ้านดุง 1 2 11 1 31 2 5 0 53
10 อุดรธานี บ้านผือ 3 7 14 2 1 27
11 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 2 1 0 3
12 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 4 1 2 7
13 อุดรธานี เพ็ญ 2 1 9 2 1 0 15
14 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 2 1 20 1 42 1 8 1 76
15 อุดรธานี วังสามหมอ 1 1 1 3
16 อุดรธานี ศรีธาตุ 6 0 6
17 อุดรธานี สร้างคอม 2 3 0 5
18 อุดรธานี หนองวัวซอ 5 1 3 9
19 อุดรธานี หนองแสง 1 1 6 0 8
20 อุดรธานี หนองหาน 1 5 16 2 0 24
รวม 7 12 50 9 183 14 25 11 311
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 11 12 23
ลูกจ้างประจำ 15 4 19
พนักงานราชการ 7 6 13
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 0 0 0
รวม 33 22 55