หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดเลย

นายธนเดช ศรีวิเชียร
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 213 11 224
จำนวนเด็ก/เยาวชน 202 11 213
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 เลย เชียงคาน 1 6 0 7
2 เลย ด่านซ้าย 1 1 6 1 0 9
3 เลย ท่าลี่ 1 1 18 1 1 0 22
4 เลย นาด้วง 1 1 4 0 6
5 เลย นาแห้ว 1 1 0 2
6 เลย ปากชม 1 10 1 3 2 17
7 เลย ผาขาว 1 1 3 1 0 6
8 เลย ภูกระดึง 2 8 1 1 0 12
9 เลย ภูเรือ 5 0 5
10 เลย ภูหลวง 1 7 1 9
11 เลย เมืองเลย 4 14 4 1 23
12 เลย วังสะพุง 1 1 2 4 1 9
13 เลย หนองหิน 7 1 1 4 0 13
14 เลย เอราวัณ 1 6 1 0 8
15 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 1 0 2
รวม 1 15 12 5 97 3 12 5 150
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 2 2 4
ลูกจ้างประจำ 0 1 1
พนักงานราชการ 5 6 11
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 9 10 19