หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดหนองคาย

นายสุริยัน เหลืองอร่าม
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 166 17 183
จำนวนเด็ก/เยาวชน 150 16 166
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 มหาสารคาม เชียงยืน 1 1
2 หนองคาย ท่าบ่อ 2 3 14 2 2 1 24
3 หนองคาย เฝ้าไร่ 1 1 4 1 8 1 16
4 หนองคาย โพธิ์ตาก 2 1 3
5 หนองคาย โพนพิสัย 2 2 5 1 21 5 5 4 45
6 หนองคาย เมืองหนองคาย 1 1 27 4 6 2 41
7 หนองคาย รัตนวาปี 1 6 5 3 15
8 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 9 4 3 16
9 หนองคาย สระใคร 1 1 2
10 หนองคาย สังคม 2 12 5 19
11 อุดรธานี น้ำโสม 1 1
รวม 5 6 22 3 95 13 27 12 183
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 2 2 4
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
พนักงานราชการ 5 7 12
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 10 10 20