หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดมหาสารคาม

นายประเสริฐ สงขาว
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 198 14 212
จำนวนเด็ก/เยาวชน 189 14 203
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 มหาสารคาม กันทรวิชัย 1 2 2 15 0 20
2 มหาสารคาม กุดรัง 1 5 1 0 7
3 มหาสารคาม แกดำ 2 2 1 0 5
4 มหาสารคาม โกสุมพิสัย 1 11 1 9 1 1 0 24
5 มหาสารคาม ชื่นชม 7 1 0 8
6 มหาสารคาม เชียงยืน 1 3 11 1 0 16
7 มหาสารคาม นาเชือก 2 9 0 11
8 มหาสารคาม นาดูน 1 2 0 3
9 มหาสารคาม บรบือ 5 5 1 11
10 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 1 9 1 1 0 12
11 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 5 2 3 21 1 3 0 35
12 มหาสารคาม ยางสีสุราช 2 0 2
13 มหาสารคาม วาปีปทุม 9 4 0 13
รวม 3 24 6 6 104 8 15 1 167
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 3 5 8
ลูกจ้างประจำ 1 1 2
พนักงานราชการ 4 6 10
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 1 2
รวม 9 13 22