หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายประสงค์ชัย ไตรยะสุทธิ์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 285 18 303
จำนวนเด็ก/เยาวชน 258 18 276
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 2 1 4 1 0 8
2 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 1 5 6 1 0 13
3 ร้อยเอ็ด จังหาร 1 2 1 0 4
4 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 2 2 1 5 1 11
5 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 1 1 0 2
6 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 2 3 1 6
7 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 2 4 1 1 8
8 ร้อยเอ็ด พนมไพร 2 1 1 9 0 13
9 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย 1 1 1 3 1 0 7
10 ร้อยเอ็ด โพนทราย 1 1 3 1 1 0 7
11 ร้อยเอ็ด โพนทอง 1 3 2 9 2 1 18
12 ร้อยเอ็ด เมยวดี 1 1 1 0 3
13 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 1 2 3 1 14 1 1 23
14 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 3 1 1 1 0 6
15 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 1 2 0 3
16 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 5 12 2 0 19
17 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 1 1 3 8 1 0 14
18 ร้อยเอ็ด หนองพอก 1 2 4 1 0 8
19 ร้อยเอ็ด หนองฮี 2 1 1 0 4
20 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 1 1 1 5 1 0 9
รวม 5 28 24 8 96 9 11 5 186
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 10 11 21
ลูกจ้างประจำ 16 9 25
พนักงานราชการ 7 2 9
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 0 1 1
รวม 33 23 56