หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดกาฬสินธุ์

นายบุญธรรม รอบคอบ
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 276 21 297
จำนวนเด็ก/เยาวชน 267 20 287
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 48 4 52
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 กาฬสินธุ์ กมลาไสย 3 4 15 1 0 23
2 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ 6 1 7 1 1 0 16
3 กาฬสินธุ์ เขาวง 1 7 3 0 11
4 กาฬสินธุ์ คำม่วง 9 5 1 2 0 17
5 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย 2 0 2
6 กาฬสินธุ์ ดอนจาน 2 2 1 0 5
7 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท 1 12 0 13
8 กาฬสินธุ์ นาคู 1 2 1 0 4
9 กาฬสินธุ์ นามน 1 5 3 3 0 12
10 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 8 13 28 4 4 0 57
11 กาฬสินธุ์ ยางตลาด 1 3 2 1 32 4 0 43
12 กาฬสินธุ์ ร่องคำ 1 3 1 0 5
13 กาฬสินธุ์ สมเด็จ 1 3 30 9 0 43
14 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ 6 0 6
15 กาฬสินธุ์ สามชัย 3 6 0 9
16 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี 1 9 1 1 0 12
17 กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง 2 9 1 0 12
18 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก 1 23 0 24
19 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 0 1
รวม 1 25 41 1 203 13 31 0 315
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 3 3 6
ลูกจ้างประจำ 6 1 7
พนักงานราชการ 0 5 5
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 11 10 21