หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดสกลนคร

นางขนิษฐา วุฒิพรหม
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 318 25 343
จำนวนเด็ก/เยาวชน 316 25 341
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 สกลนคร กุดบาก 2 0 2
2 สกลนคร กุสุมาลย์ 3 1 1 1 7 0 13
3 สกลนคร คำตากล้า 2 1 12 0 15
4 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 2 1 2 0 5
5 สกลนคร เจริญศิลป์ 1 5 1 7 0 14
6 สกลนคร เต่างอย 1 3 1 2 0 7
7 สกลนคร นิคมน้ำอูน 1 1 6 0 8
8 สกลนคร บ้านม่วง 1 1 1 4 1 1 9
9 สกลนคร พรรณานิคม 5 1 4 3 0 13
10 สกลนคร พังโคน 1 11 6 0 18
11 สกลนคร โพนนาแก้ว 1 3 0 4
12 สกลนคร ภูพาน 7 3 2 8 0 20
13 สกลนคร เมืองสกลนคร 2 2 2 2 9 1 2 0 20
14 สกลนคร วานรนิวาส 5 37 2 5 0 49
15 สกลนคร วาริชภูมิ 1 1 2 0 4
16 สกลนคร สว่างแดนดิน 8 9 1 0 18
17 สกลนคร ส่องดาว 1 1 1 1 1 5
18 สกลนคร อากาศอำนวย 1 4 29 2 0 36
รวม 9 23 30 8 149 8 31 2 260
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 6 1 7
ลูกจ้างประจำ 3 0 3
พนักงานราชการ 3 6 9
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 1 2
รวม 13 8 21