หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดนครพนม

นางสาววันดี นิติโชติ
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 279 31 310
จำนวนเด็ก/เยาวชน 250 18 268
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 25 0 25
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 นครพนม ท่าอุเทน 1 8 6 0 15
2 นครพนม ธาตุพนม 7 16 13 0 36
3 นครพนม นาแก 1 10 18 1 30
4 นครพนม นาทม 2 5 1 0 8
5 นครพนม นาหว้า 3 23 3 0 29
6 นครพนม บ้านแพง 7 0 7
7 นครพนม ปลาปาก 4 1 6 0 11
8 นครพนม โพนสวรรค์ 1 13 6 0 20
9 นครพนม เมืองนครพนม 2 4 12 12 0 30
10 นครพนม เรณูนคร 13 3 0 16
11 นครพนม วังยาง 5 0 5
12 นครพนม ศรีสงคราม 5 3 0 8
รวม 2 2 17 121 1 71 1 215
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 8 9 17
ลูกจ้างประจำ 8 1 9
พนักงานราชการ 10 9 19
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 3 5
รวม 28 22 50