หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดนครพนม

นางสาวสุมลฑา เกตุมณี
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 25 0 25
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 นครพนม ท่าอุเทน 1 1 11 7 20
2 นครพนม ธาตุพนม 1 10 13 1 5 30
3 นครพนม นาแก 1 10 1 6 18
4 นครพนม นาทม 1 2 5 1 3 12
5 นครพนม นาหว้า 6 2 1 37 7 2 55
6 นครพนม บ้านแพง 2 12 14
7 นครพนม ปลาปาก 1 10 2 11 24
8 นครพนม โพนสวรรค์ 12 5 17
9 นครพนม เมืองนครพนม 3 9 27 3 19 3 20 84
10 นครพนม เรณูนคร 2 9 4 15
11 นครพนม วังยาง 1 6 2 9
12 นครพนม ศรีสงคราม 1 3 1 6 11
13 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 1
รวม 10 13 48 4 147 9 76 3 310
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 8 9 17
ลูกจ้างประจำ 8 1 9
พนักงานราชการ 10 9 19
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 3 5
รวม 28 22 50