หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร

นายชัชวาล ราชขันธ์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 196 10 206
จำนวนเด็ก/เยาวชน 188 9 197
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 235 23 258
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 มุกดาหาร คำชะอี 3 2 15 2 0 22
2 มุกดาหาร ดงหลวง 1 8 5 0 14
3 มุกดาหาร ดอนตาล 7 2 20 5 0 34
4 มุกดาหาร นิคมคำสร้อย 10 1 3 0 14
5 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 1 3 4 32 5 12 0 57
6 มุกดาหาร หนองสูง 2 1 2 4 0 9
7 มุกดาหาร หว้านใหญ่ 3 6 0 9
8 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 0 1
รวม 1 12 8 5 91 8 35 0 160
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 1 4 5
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
พนักงานราชการ 4 7 11
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 9 12 21