หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร

นายชัชวาล ราชขันธ์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 199 21 220
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 มุกดาหาร คำชะอี 5 12 1 4 22
2 มุกดาหาร ดงหลวง 11 1 12
3 มุกดาหาร ดอนตาล 1 1 36 2 2 42
4 มุกดาหาร นิคมคำสร้อย 1 22 1 2 26
5 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 3 2 1 61 7 19 1 94
6 มุกดาหาร หนองสูง 1 1
7 มุกดาหาร หว้านใหญ่ 8 8
8 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 1
รวม 9 4 1 151 11 28 2 206
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 1 4 5
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
พนักงานราชการ 4 7 11
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 9 12 21