หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวสุมาลี ญาณภาพ
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 323 29 352
จำนวนเด็ก/เยาวชน 322 29 351
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 104 10 114
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา 1 0 1
2 เชียงใหม่ จอมทอง 1 1 3 1 6
3 เชียงใหม่ เชียงดาว 5 4 3 1 0 13
4 เชียงใหม่ ไชยปราการ 1 1 2 1 0 5
5 เชียงใหม่ ดอยเต่า 4 1 5
6 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 1 0 1
7 เชียงใหม่ ดอยหล่อ 1 1 1 0 3
8 เชียงใหม่ ฝาง 4 2 9 0 15
9 เชียงใหม่ พร้าว 7 1 0 8
10 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 12 7 4 14 1 27 2 67
11 เชียงใหม่ แม่แจ่ม 1 0 1
12 เชียงใหม่ แม่แตง 1 2 9 3 0 15
13 เชียงใหม่ แม่ริม 1 1 2 1 5
14 เชียงใหม่ แม่วาง 3 2 0 5
15 เชียงใหม่ แม่อาย 1 3 6 9 4 0 23
16 เชียงใหม่ เวียงแหง 1 1
17 เชียงใหม่ สะเมิง 2 0 2
18 เชียงใหม่ สันกำแพง 3 1 1 5
19 เชียงใหม่ สันทราย 2 8 6 10 2 0 28
20 เชียงใหม่ สันป่าตอง 3 1 0 4
21 เชียงใหม่ สารภี 3 4 2 0 9
22 เชียงใหม่ หางดง 1 3 2 2 0 8
23 เชียงใหม่ อมก๋อย 1 1 3 0 5
24 เชียงใหม่ ฮอด 1 3 0 4
รวม 34 35 25 87 1 50 7 239
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 12 10 22
ลูกจ้างประจำ 6 2 8
พนักงานราชการ 13 7 20
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 3 0 3
รวม 34 19 53