หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดลำปาง

นางสาวจิตติมา กระสานติ์กุล
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 96 11 107
จำนวนเด็ก/เยาวชน 89 11 100
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ลำปาง เกาะคา 23 1 1 3 1 0 29
2 ลำปาง งาว 2 5 0 7
3 ลำปาง แจ้ห่ม 3 0 3
4 ลำปาง เถิน 1 3 0 4
5 ลำปาง เมืองปาน 2 1 0 3
6 ลำปาง เมืองลำปาง 2 1 3 14 2 12 0 34
7 ลำปาง แม่ทะ 2 0 2
8 ลำปาง แม่พริก 1 3 0 4
9 ลำปาง แม่เมาะ 1 3 0 4
10 ลำปาง วังเหนือ 3 1 4
11 ลำปาง เสริมงาม 3 0 3
12 ลำปาง ห้างฉัตร 1 1 1 0 3
13 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 2 0 2
รวม 3 27 7 1 47 2 14 1 102
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 7 14 21
ลูกจ้างประจำ 7 4 11
พนักงานราชการ 10 3 13
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 1 2
รวม 25 22 47