หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

นายอริวัตร ทินนท์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 111 13 124
จำนวนเด็ก/เยาวชน 105 12 117
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 อุตรดิตถ์ ตรอน 2 1 1 0 4
2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 1 0 1
3 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 1 1 1 0 3
4 อุตรดิตถ์ น้ำปาด 2 2 1 1 0 6
5 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 1 0 1
6 อุตรดิตถ์ พิชัย 1 4 9 1 1 0 16
7 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 6 1 0 7
8 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 2 2 7 2 17 1 0 31
9 อุตรดิตถ์ ลับแล 1 7 0 8
รวม 3 6 13 5 44 3 3 0 77
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 4 1 5
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
พนักงานราชการ 5 7 12
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 12 9 21