หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวโสภิดา สังขดิถี
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 อุตรดิตถ์ ตรอน 1 2 3
2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 1 9 10
3 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 6 2 8
4 อุตรดิตถ์ น้ำปาด 6 7 1 1 15
5 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 3 1 4
6 อุตรดิตถ์ พิชัย 1 3 1 1 10 1 17
7 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 2 8 1 1 12
8 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 7 28 1 7 43
9 อุตรดิตถ์ ลับแล 12 12
รวม 1 4 17 1 85 3 11 2 124
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 4 1 5
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
พนักงานราชการ 5 7 12
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 12 9 21