หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดน่าน

นายชวาล กาบคำ
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 88 10 98
จำนวนเด็ก/เยาวชน 85 10 95
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 น่าน เชียงกลาง 1 1 0 2
2 น่าน ท่าวังผา 3 0 3
3 น่าน ทุ่งช้าง 1 0 1
4 น่าน นาน้อย 1 3 0 4
5 น่าน นาหมื่น 5 0 5
6 น่าน บ่อเกลือ 1 8 0 9
7 น่าน ปัว 1 11 2 0 14
8 น่าน ภูเพียง 1 3 4 0 8
9 น่าน เมืองน่าน 1 6 2 1 17 3 0 30
10 น่าน แม่จริม 2 0 2
11 น่าน เวียงสา 4 2 0 6
12 น่าน สองแคว 2 0 2
13 น่าน สันติสุข 12 1 0 13
รวม 2 19 4 1 60 13 0 99
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 2 3 5
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
พนักงานราชการ 5 5 10
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 10 9 19