หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดพะเยา

นายทัศพร ฟ้อนบำเรอ
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 90 18 108
จำนวนเด็ก/เยาวชน 86 18 104
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 58 13 71
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 พะเยา จุน 1 3 1 0 5
2 พะเยา เชียงคำ 2 4 4 0 10
3 พะเยา เชียงม่วน 1 2 0 3
4 พะเยา ดอกคำใต้ 7 8 2 17
5 พะเยา ปง 2 4 0 6
6 พะเยา ภูกามยาว 3 0 3
7 พะเยา ภูซาง 3 0 3
8 พะเยา เมืองพะเยา 4 1 1 17 2 0 25
9 พะเยา แม่ใจ 1 1 2 4
รวม 1 14 3 6 44 4 4 76
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 5 1 6
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
พนักงานราชการ 7 4 11
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 1 2
รวม 15 6 21