หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงราย

นายเรวัตร บุญเรือง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 186 26 212
จำนวนเด็ก/เยาวชน 179 26 205
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 143 9 152
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 เชียงราย ขุนตาล 6 0 6
2 เชียงราย เชียงของ 1 2 0 3
3 เชียงราย เชียงแสน 1 1 2 6 0 10
5 เชียงราย เทิง 3 1 0 4
6 เชียงราย ป่าแดด 1 2 1 0 4
7 เชียงราย พญาเม็งราย 4 6 2 0 12
8 เชียงราย พาน 4 0 4
9 เชียงราย เมืองเชียงราย 2 2 2 22 4 0 32
10 เชียงราย แม่จัน 5 11 3 0 19
11 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 3 0 3
12 เชียงราย แม่ลาว 2 1 3
13 เชียงราย แม่สรวย 1 1 0 2
14 เชียงราย แม่สาย 1 2 1 2 5 0 11
15 เชียงราย เวียงแก่น 1 1 2 1 1 0 6
16 เชียงราย เวียงชัย 2 1 0 3
17 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง 1 6 0 7
18 เชียงราย เวียงป่าเป้า 2 1 2 0 5
รวม 3 17 8 5 69 1 30 1 134
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 4 14 18
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
พนักงานราชการ 19 10 29
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 3 2 5
รวม 27 26 53