หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดนครสวรรค์

นายทวี โสนนอก
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 52 14 66
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว 1 1 1 1 4
2 นครสวรรค์ โกรกพระ 3 5 1 1 10
3 นครสวรรค์ ชุมตาบง 1 2 2 2 7
4 นครสวรรค์ ชุมแสง 5 1 1 4 1 12
5 นครสวรรค์ ตากฟ้า 5 7 12
6 นครสวรรค์ ตาคลี 5 4 7 6 6 1 29
7 นครสวรรค์ ท่าตะโก 2 4 4 1 1 12
8 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 1 1 1 3 1 7
9 นครสวรรค์ พยุหะคีรี 4 3 1 5 1 14
10 นครสวรรค์ ไพศาลี 2 7 2 2 13
11 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 4 15 39 7 26 52 7 150
12 นครสวรรค์ แม่เปิน 1 2 2 2 7
13 นครสวรรค์ แม่วงก์ 3 2 3 1 7 2 18
14 นครสวรรค์ ลาดยาว 2 3 1 1 2 1 10
15 นครสวรรค์ หนองบัว 1 1 2 1 5
16 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 1
รวม 18 45 66 17 78 11 66 10 311
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 9 12 21
ลูกจ้างประจำ 5 3 8
พนักงานราชการ 13 6 19
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 2 3
รวม 28 23 51