หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดกำแพงเพชร

นายสังเวียน ขันตี
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 กำแพงเพชร โกสัมพีนคร 1 11 3 1 16
2 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 1 2 25 1 2 31
3 กำแพงเพชร คลองขลุง 1 1 3 8 1 4 18
4 กำแพงเพชร คลองลาน 2 11 1 14
5 กำแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 1 2 13 16
6 กำแพงเพชร ไทรงาม 1 1 6 2 2 12
7 กำแพงเพชร บึงสามัคคี 1 6 7
8 กำแพงเพชร ปางศิลาทอง 6 2 1 9
9 กำแพงเพชร พรานกระต่าย 1 26 27
10 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร 20 4 3 61 9 6 9 112
11 กำแพงเพชร ลานกระบือ 1 6 7
12 ราชบุรี โพธาราม 1 1
13 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 1 1 1 4
รวม 1 24 12 10 181 16 16 14 274
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 2 5 7
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
พนักงานราชการ 4 6 10
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 9 12 21