หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดตาก

นายคเชนทร์ ผูกทอง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 166 30 196
จำนวนเด็ก/เยาวชน 157 30 187
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ตาก ท่าสองยาง 1 3 2 1 1 0 8
2 ตาก บ้านตาก 3 2 0 5
3 ตาก พบพระ 1 3 1 2 1 0 8
4 ตาก เมืองตาก 2 2 19 1 0 24
5 ตาก แม่ระมาด 1 1 14 1 4 0 21
6 ตาก แม่สอด 1 15 20 8 2 46
7 ตาก วังเจ้า 1 1 10 1 0 13
8 ตาก สามเงา 3 1 2 0 6
9 ตาก อุ้มผาง 1 1 0 2
รวม 1 8 27 2 72 2 19 2 133
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 3 3 6
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
พนักงานราชการ 5 6 11
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 3 1 4
รวม 11 10 21