หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดสุโขทัย

นางลดาวัลย์ ปั่นเงิน
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 สุโขทัย กงไกรลาศ 2 3 2 1 8
2 สุโขทัย คีรีมาศ 2 2 3 3 10
3 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม 2 1 1 3 1 1 9
4 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 2 4 1 7 1 1 1 17
5 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 1 3 12 2 20 2 40
6 สุโขทัย ศรีนคร 4 2 17 1 24
7 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 2 3 13 2 2 1 23
8 สุโขทัย ศรีสำโรง 1 15 1 17
9 สุโขทัย สวรรคโลก 1 1 8 9 1 2 22
10 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 1
รวม 2 11 18 18 82 8 27 5 171
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 4 5 9
ลูกจ้างประจำ 0 1 1
พนักงานราชการ 6 3 9
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 0 1
รวม 11 9 20