หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดพิษณุโลก

นายนภสินธุ์ นาชัยพลอย
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 279 37 316
จำนวนเด็ก/เยาวชน 236 36 272
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 143 8 151
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 พิษณุโลก ชาติตระการ 1 1 8 0 10
2 พิษณุโลก นครไทย 1 2 4 2 20 3 0 32
3 พิษณุโลก เนินมะปราง 15 1 0 16
4 พิษณุโลก บางกระทุ่ม 2 1 2 3 1 1 10
5 พิษณุโลก บางระกำ 3 2 24 2 0 31
6 พิษณุโลก พรหมพิราม 3 6 2 6 0 17
7 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 5 3 23 3 48 6 1 89
8 พิษณุโลก วังทอง 1 5 2 12 1 0 21
9 พิษณุโลก วัดโบสถ์ 4 4 3 0 11
10 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 0 1
รวม 7 19 36 16 141 3 14 2 238
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 10 14 24
ลูกจ้างประจำ 15 5 20
พนักงานราชการ 8 5 13
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 0 0 0
รวม 33 24 57