หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดพิษณุโลก

นายเรวัตร บุญเรือง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 85 15 100
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 พิษณุโลก ชาติตระการ 5 2 13 20
2 พิษณุโลก นครไทย 9 4 1 19 2 1 36
3 พิษณุโลก เนินมะปราง 11 10 17 1 39
4 พิษณุโลก บางกระทุ่ม 2 7 5 14
5 พิษณุโลก บางระกำ 9 31 3 2 45
6 พิษณุโลก พรหมพิราม 3 2 12 1 1 19
7 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 4 12 7 6 54 8 1 92
8 พิษณุโลก วังทอง 1 2 2 10 2 17
9 พิษณุโลก วัดโบสถ์ 1 22 10 1 34
รวม 21 36 49 9 173 7 18 3 316
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 10 14 24
ลูกจ้างประจำ 15 5 20
พนักงานราชการ 8 5 13
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 0 0 0
รวม 33 24 57