หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวธนนันท์ มีธรรม
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 286 26 312
จำนวนเด็ก/เยาวชน 276 26 302
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 102 8 110
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 เพชรบูรณ์ เขาค้อ 2 1 3 1 0 7
2 เพชรบูรณ์ ชนแดน 3 1 1 4 2 1 1 13
3 เพชรบูรณ์ น้ำหนาว 2 0 2
4 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 3 4 3 6 1 3 0 20
5 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 1 16 2 15 1 7 0 42
6 เพชรบูรณ์ วังโป่ง 1 0 1
7 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 1 5 1 16 1 0 24
8 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 3 0 3
9 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 2 1 1 14 1 6 0 25
10 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 6 1 0 7
11 เพชรบูรณ์ หล่มสัก 9 3 2 30 4 0 48
รวม 3 17 32 11 99 12 17 1 192
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 5 5 10
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
พนักงานราชการ 7 3 10
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 14 9 23