หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดราชบุรี

นางโสภา เย็นแจ่ม
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 140 15 155
จำนวนเด็ก/เยาวชน 135 15 150
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ราชบุรี จอมบึง 1 3 3 1 0 8
2 ราชบุรี ดำเนินสะดวก 5 1 1 0 7
3 ราชบุรี บางแพ 1 1 0 2
4 ราชบุรี บ้านโป่ง 2 6 4 5 14 6 3 0 40
5 ราชบุรี ปากท่อ 1 11 2 1 0 15
6 ราชบุรี โพธาราม 13 3 11 2 0 29
7 ราชบุรี เมืองราชบุรี 1 4 2 4 18 5 2 0 36
8 ราชบุรี วัดเพลง 1 1 1 0 3
9 ราชบุรี สวนผึ้ง 2 5 1 0 8
รวม 4 25 31 18 49 12 9 0 148
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 7 13 20
ลูกจ้างประจำ 10 1 11
พนักงานราชการ 6 1 7
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 2 4
รวม 25 17 42