หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดราชบุรี

นางโสภา เย็นแจ่ม
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ราชบุรี จอมบึง 1 1 1 5 2 1 1 1 13
2 ราชบุรี ดำเนินสะดวก 2 2 1 2 2 9
3 ราชบุรี บางแพ 1 2 1 4
4 ราชบุรี บ้านคา 3 1 1 5
5 ราชบุรี บ้านโป่ง 7 4 8 13 4 6 1 43
6 ราชบุรี ปากท่อ 1 4 2 1 8
7 ราชบุรี โพธาราม 2 5 2 12 21
8 ราชบุรี เมืองราชบุรี 2 3 1 8 17 9 3 43
9 ราชบุรี วัดเพลง 1 1 2
10 ราชบุรี สวนผึ้ง 1 1 1 3 1 7
รวม 16 12 12 25 56 17 15 2 155
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 7 13 20
ลูกจ้างประจำ 10 1 11
พนักงานราชการ 6 1 7
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 2 4
รวม 25 17 42