หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดกาญจนบุรี

นายคมกฤษณ์ แสงจันทร์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 192 16 208
จำนวนเด็ก/เยาวชน 185 16 201
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน - - -
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 1 1 0 2
2 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 1 6 3 1 0 11
3 กาญจนบุรี ท่าม่วง 1 3 3 13 2 0 22
4 กาญจนบุรี ท่ามะกา 2 5 7 1 2 1 0 18
5 กาญจนบุรี ไทรโยค 1 2 1 0 4
6 กาญจนบุรี บ่อพลอย 2 1 3 1 1 8
7 กาญจนบุรี พนมทวน 2 2 1 0 5
8 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 10 8 4 3 18 9 2 1 55
9 กาญจนบุรี เลาขวัญ 1 2 1 0 4
10 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 3 2 0 5
11 กาญจนบุรี สังขละบุรี 1 1 12 0 14
12 กาญจนบุรี หนองปรือ 1 0 1
13 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 2 1 0 3
รวม 15 19 26 12 58 15 5 2 152
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 1 11 12
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
พนักงานราชการ 18 8 26
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 4 6
รวม 23 23 46