หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดกาญจนบุรี

นายคมกฤษณ์ แสงจันทร์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 146 17 163
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 1 1 2 4
2 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 1 1 1 1 4
3 กาญจนบุรี ท่าม่วง 5 6 5 21 4 1 42
4 กาญจนบุรี ท่ามะกา 2 7 10 4 8 3 3 37
5 กาญจนบุรี ไทรโยค 3 1 6 1 3 1 15
6 กาญจนบุรี บ่อพลอย 6 1 4 11
7 กาญจนบุรี พนมทวน 2 1 1 4 8
8 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 1 7 7 6 19 1 2 43
9 กาญจนบุรี เลาขวัญ 1 2 3 6
10 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 2 6 1 9
11 กาญจนบุรี สังขละบุรี 3 17 20
12 กาญจนบุรี หนองปรือ 1 1 3 1 6
13 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 1 1 2
14 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 1
รวม 6 32 31 24 93 12 7 3 208
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 1 11 12
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
พนักงานราชการ 18 8 26
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 4 6
รวม 23 23 46