หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดสุพรรณบุรี


ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 109 13 122
จำนวนเด็ก/เยาวชน 98 12 110
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 1 1 0 2
2 สุพรรณบุรี ด่านช้าง 1 1 2 1 2 7
3 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 1 5 1 0 7
4 สุพรรณบุรี บางปลาม้า 1 2 1 0 4
5 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 2 7 7 3 11 1 2 3 36
6 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 2 2 1 1 1 7
7 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 3 16 1 1 8 3 32
8 สุพรรณบุรี สามชุก 2 1 0 3
9 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 1 1 2
10 สุพรรณบุรี อู่ทอง 3 0 3
รวม 8 17 27 8 20 2 11 10 103
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 10 14 24
ลูกจ้างประจำ 14 7 21
พนักงานราชการ 7 0 7
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 0 1 1
รวม 31 22 53