หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดนครปฐม

นายประเสริฐ สงขาว
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 246 20 266
จำนวนเด็ก/เยาวชน 222 20 242
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 102 9 111
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 นครปฐม กำแพงแสน 2 4 4 4 5 1 20
2 นครปฐม ชะอำ 1 0 1
3 นครปฐม ดอนตูม 1 2 5 1 3 2 0 14
4 นครปฐม นครชัยศรี 1 3 13 1 8 1 0 27
5 นครปฐม บางเลน 1 1 8 8 3 0 21
6 นครปฐม พุทธมณฑล 4 0 4
7 นครปฐม เมืองนครปฐม 7 22 5 5 15 2 4 1 61
8 นครปฐม สามพราน 2 8 4 5 5 1 2 0 27
รวม 14 40 39 24 44 5 7 2 175
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 10 11 21
ลูกจ้างประจำ 12 6 18
พนักงานราชการ 9 5 14
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 1 2
รวม 32 23 55