หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดนครปฐม

นายประเสริฐ สงขาว
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน - - -
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 นครปฐม กำแพงแสน 9 9 13 8 12 1 52
2 นครปฐม ดอนตูม 2 4 1 3 1 1 12
3 นครปฐม นครชัยศรี 3 1 8 7 10 29
4 นครปฐม บางเลน 1 3 2 4 3 13
5 นครปฐม พุทธมณฑล 1 1 11 1 14
6 นครปฐม เมืองนครปฐม 5 26 12 8 26 3 3 2 85
7 นครปฐม สามพราน 3 11 20 3 14 3 5 1 60
8 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 1
รวม 24 56 56 19 77 7 22 5 266
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 10 11 21
ลูกจ้างประจำ 12 6 18
พนักงานราชการ 9 5 14
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 1 2
รวม 32 23 55