หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวจรูญ แก้วงาม
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 27 8 35
จำนวนเด็ก/เยาวชน 26 7 33
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 5 3 2 0 10
2 สมุทรสงคราม อัมพวา 1 2 1 0 4
รวม 6 5 1 2 0 14
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 3 1 4
ลูกจ้างประจำ 2 1 3
พนักงานราชการ 3 3 6
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 10 6 16